OpenIE
openie
OpenIECli
openie
OutputFormat
OpenIECli
offsetSpan
Part
offsets
Part
openie
knowitall
outputFile
Config